Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina
Tel.:  05 36-93-000
Fax: 05 36-93-150


Razpis delovnega mesta direktorja/direktorice ZD Ajdovščina

09. apr. 2019

Svet Zdravstvenega doma Ajdovščina na podlagi 10.čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (Ur.l.RS št. 50/05 in 45/14) in 21. čl. Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina ter sklepov seje sveta zavoda z dne 4.4.2019 razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA/DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA DOMA

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje:
- univerzitetna izobrazba družboslovne ali zdravstvene smeri
- najmanj pet let delovnih izkušenj, od teh vsaj tri leta na vodstvenih delovnih mestih
- predložitev programa razvoja zavoda

Delovno razmerje z direktorjem/direktorico se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Predviden začetek mandata: 1.6.2019 in traja štiri leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati/kandidatke pošljejo v osmih dneh po objavi tega razpisa na naslov:

Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

z oznako »Ne odpiraj - za razpis direktorja«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v zakonitem roku (30dni).

 

                                                                                           Svet javnega zavoda ZD Ajdovščina