OBVESTILO O UPORABI ZAŠČITNE MASKE

Spoštovane pacientke in pacienti,

zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v ZD Ajdovščina sproščamo ukrepe glede nošenja zaščitnih mask.

Nošenje maske je še vedno obvezno za vse obiskovalce, ki imajo zanke prehladnih obolenj.

Nošenje maske je še vedno priporočljivo v prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustreznega prezračevanja in medsebojne razdalje.

Še posebej to velja za bolj ogrožene, kot so starejši, osebe s pridruženimi obolenji in imunsko oslabeli.

Aktivni razpisi za zaposlitev

DIREKTOR/DIREKTORICA ZDRAVSTVENEGA DOMA

Naslov za pošiljanje prijave: 
Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
Kontaktna oseba: 
Petra Beravs, dr. med., spec. druž. med.
Telefonska številka: 
05 93 46 233, 041241-611
Rok prijave: 
Sobota, 1. April 2023

 

Svet Zdravstvenega doma Ajdovščina na podlagi 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (Uradni list RS, št. 29/2023) in sklepa seje sveta zavoda z dne 16.3.2023 razpisuje delovno mesto

 

DIREKTOR/DIREKTORICA ZDRAVSTVENEGA DOMA

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje:

 - imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali drugo stopnjo bolonjske izobrazbe,

 - imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi predložiti program razvoja zavoda. 

Delovno razmerje z direktorjem/direktorico se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Predviden začetek mandata: 1.6.2023 in traja štiri leta. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom razvoja zavoda kandidat/kandidatka pošlje v osmih dneh po objavi tega razpisa na naslov:

Zdravstveni dom Ajdovščina

Tovarniška cesta 3

5270 Ajdovščina

z oznako "Ne opriraj  - za razpis direktorja". Upoštevane bodo samo tiste prijave, ki bodo oddane v zaprti kuverti.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v zakonitem roku (30 dni).

Svet javnega zavoda ZD Ajdovščina