Zdravstveni dom obiščite le v nujnih primerih!

Opozorilo
Obveščamo vas, da od ponedeljka, 16.3.2020 do nadaljnjega dejavnost ZD Ajdovščina zaradi pojavnosti koronavirusa in razglasitve epidemije v državi, deluje v spremenjenem, omejenem obsegu.  

Preberite več >>

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 4. Stroškovnik in cenik

 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Javni zavod Zdravstveni dom Ajdovščina

Naslov:
Pošta:

Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

Telefon:
Fax:
E-pošta:

05 36 93 140
05 36 93 150
tajnistvo (pri) zd-ajdovscina (pika) si

Direktor:

mag. Egon Stopar, univ.dipl.ing.kem.tehnol. 

Odgovorna uradna oseba:

mag. Egon Stopar, univ.dipl.ing.kem.tehnol. 

Datum prve objave kataloga:

9.6.2015

Datum zadnje spremembe kataloga:

3.1.2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.zd-ajdovscina.si/

Druge oblike kataloga:

-

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja / ZDIJZ/

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

2a. Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področj javneg zavoda:

katalog pristojnosti javnih zavodov

Organi javnega zavoda:

Svet zavoda, direktor javnega zavoda, strokovni svet

Organigram:

povezava

Seznam vseh notranjih organizacijski enot:

Dejavnosti in službe, ostale službe

Direktor:

mag. Egon Stopar, univ.dipl.ing.kem.tehnol. 

vd strokovne vodje:

Martina Terbižan Rupnik,dr.med., spec.druž.med.

Pomočnik direktorja za ZN:

Melita Kerkoč, dipl.m.s.

Notranje organizacijske enote zdravstvenega doma:

Splošno zdravstveno varstvo 

Vodja: Martina Terbižan Rupnik, dr.med., spec.druž.med.

Zobozdravstvena dejavnost

Vodja: Silvana Bizjak, dr.dent.med.

Služba za nujno medicinsko pomoč

Vodja: Jerneja Leban Bojnec, dr.med., spec.druž.med.

Otroški in šolski dispanzer

Vodja: Katja Šoštarič Likar, dr.med., spec.ped.

Diagnostični laboratorij

Vodja: Damjana Bogataj, dipl.ing.lab.biomedicine

Patronažna služba in nega na domu

Vodja: Daniela Trajkoska, dipl.m.s.

Fizioterapija

Vodja: Janja Torkar Božič, dipl.fiziot.

Finančno računovodska služba:

Vodja: Tatjana Furlan, dipl.ekon.

Ustanovitelji/ce:

Občina Ajdovščina 

Cesta 5.maja 6a

5270 Ajdovščina

Občina Vipava 

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

 

2b. Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

mag. Egon Stopar, univ.dipl.ing.kem.tehnol., direktor javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

Tel.; 05 36 93 140, Faks.: 05 36 93 150, e-pošta: tajnistvo (pri) zd-ajdovscina (pika) si

   

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Državni register:

povezava

Predpisi s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti:

povezava

Predpisi z delovanja področja lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi EU:

povezava

 

 

2d. Seznam predlogov predpisi

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda:

Katalog predlogov predpisov javnega zavoda (povezava)

 

 

2e. Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela javnega zavoda

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Organigram:

povezava

Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti:

povezava

Strategije, programi in načrti organizacijskih enot javnega zavoda:

povezava

Stališča, mnenja in študije:

povezava

 

 

2f. Katalog upravnih in drugih storitev javnega zavoda

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

3. Odločanje o pritožbo posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

Življenjski dogodki (storitve javnega zavoda za uporabnike):

Splošna ambulanta

Zobozdravstvo

Dispanzer za otroke in mladino

Dispanzer za pljučne bolezni

Dispanzer za diabetike

Medicina dela, prometa in športa

Dispanzer za ženske

Patronažana služba

Fitzioterapija

Diagnostični laboratorij

Rentgen pljuč in zob

Center za krepitev zdravja

Podatki o dostopnosti javnega zavoda:

povezava

 

 

2g. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

2h. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Ime evidence: Katalog evidence o zaposlenih delavcih
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Opis in pogoji dostopa do evidence: Pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene zZakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Ime evidence: Katalog evidence o stroških dela
Normativa podlaga: 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene zZakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Ime evidence: Katalog evidence o izrabi delovnega časa
Normativna podlaga: 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Dostop do evidence: določene zZakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Ime evidence: Evidenca preventivnega zdravstva delavcev, udeležencev v prometu in športu
Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene zZakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Ime evidence: Evidenca patronažne zdravstvene nege
Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

2i. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

1. Ime informatizirane zbirke:

Dostop do evidence:

Zdravstveni informacijski sistem ISOS

Zbirka je dostopna pooblaščenim osebam

2. Ime informatizirane zbirke:

Dostop do evidence:

Informacijski sistem v laboratoriju - LABIS

Zbirka je dostopna pooblaščenim osebam

3. Ime informatizirane zbirke:

Dostop do evidence:

Informacijski sistem v trombotični ambulanti - TROMBO

Zbirka je dostopna pooblaščenim osebam

4. Ime informatizirane zbirke:

Dostop do evidence:

Informacijski sistem v RTG - AGFA SEWebClient

Zbirka je dostopna pooblaščenim osebam

5. Ime informatizirane zbirke:

Dostop do evidence:

Informacijski sistem v računovodstvu –  SAOP

Zbirka je dostopna pooblaščenim osebam

2j. Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Računovodska in poslovna poročila po letih:

Finančni načrt po letih:

Povezava

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: Vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
 • Osebni dostop na sedežu družbe
 • dostop po elektronski pošti
Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski pošti
 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina tajnistvo (pri) zd-ajdovscina (pika) si

 

Delni dostop:

-

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -
   

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Javna naročila