Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom Ajdovščina je javni zavod, ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti. V mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni pokriva zdravstvene potrebe prebivalcev občin Ajdovščina in Vipava, ki sta ustanoviteljici zavoda.
 
Sedež zavoda je na Tovarniški cesti 3 v Ajdovščini.
 
Težišče dejavnosti zdravstvenega doma ni le v zdravljenju bolezni, pač pa postaja tudi pobudnik za krepitev zdravja, preprečevanja bolezni in opuščanje škodljivih navad.
 
Med temeljne cilje zavoda uvrščamo  dvig kvalitete ter izboljšanje dostopa, do zdravstvenih storitev, kar zagotavljamo zlasti z izobraževanjem zaposlenih, uvajanjem novih programov in širitvijo obstoječih ter s posodabljanjem delovnih prostorov, opreme in aparatur.
 
Zametki sedanjega zavoda segajo daleč v predvojno obdobje. Zdravstveni dom Ajdovščina pa deluje kot samostojni javni zavod ponovno od leta 1991, ko se je tedanji TOZD Zdravstveni dom  Ajdovščina izločil iz DO ZZD Nova Gorica.
 
Svojo dejavnost izvaja zavod na sedežu v Ajdovščini, v Zdravstveni postaji v Vipavi, v Centru za usposabljanje invalidnih otrok v Vipavi, v Domu starejših občanov v Ajdovščini, na domu pacientov in na terenu.
 
Večino prihodkov ustvarimo na podlagi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer na področju splošne medicine, pediatrije, šolske medicine, zobozdravstva in službe nujne medicinske pomoči, ginekologije, diabetologije, pulmologije, ortodontije, psihiatrije, patronaže, preventive in zdravstvene vzgoje.
 
Okrog 10 %  prihodkov zagotavljajo tržne dejavnosti, zlasti na področju medicine dela, prometa in športa, zobozdravstva, ginekologije in preventivnih dejavnosti.
 
Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljajo storitve diagnostičnega in zobotehničnega laboratorija, rentgenske storitve, fizioterapija in upravno tehnične storitve.
 
V Zdravstvenem domu Ajdovščina je skupaj s pripravniki in specializanti zaposlenih cca.120 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, od tega 18 zdravnikov in 7 zobozdravnikov.
 
Osnovni cilj vseh zaposlenih so kvalitetne zdravstvene storitve, primeren odnos med bolniki in zdravstvenimi delavci ter korektni in kolegialni odnosi med zaposlenimi.